หน้าแรก แท็ก พิจิตร

แท็ก: พิจิตร

โบราณสถานวัดโพธิ์ประทับช้าง

โบราณสถานวัดโพธิ์ประทับช้าง

โบราณสถานวัดโพธิ์ประทับช้างเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2242 ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าเสือ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ณ สถานที่ประสูติของพระองค์ ซึ่งอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ชม โดยภายในอุโบสถมี พระพุทธรูปหลวงพ่อโต หน้าตักกว้าง 4 ศอก กว้าง 5 ศอก เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น เป็นพระประธานประจำอุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้างหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อยิ้มเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ อีกองค์หนึ่ง ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมากในจังหวัดพิจิตรเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยกรุงศรีอยุธยามีอายุประมาณ 300 ปี นอกจากนี้โบราณสถานแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของจังหวัดจากกรมศิลปากรอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร

พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสำเนียงภาษาพูด วรรณกรรม ตำนานและนิทานต่างๆ จากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่งจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดพิจิตร โดยสะท้อนวิถีชีวิตจากอดีตกาลกว่าจะมาเป็นปัจจุบันสมัย เพื่อมิให้ลืมรากเหง้า และตัวตนของชาวเมืองพิจิตร ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของเมืองพิจิตร

ศูนย์มิตรภาพไทย-เวียดนาม บ้านดง พิจิตร

ที่นี่มีความสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของบุคคลสำคัญของโลก คือท่านประธานโฮจิมินห์ จากประเทศเวียดนาม ที่ครั้งนั้นได้เข้ามาพำนักอยู่ในแผ่นดินของสยามและได้รวบรวมคนรักชาติชาวเวียดนามในจังหวัดพิจิตรและเป็นจังหวัดแรกที่ท่านได้เดินทางเข้ามาก่อนจะไปต่อทางภาคอีสาน ท่านได้ทิ้งเรื่องราวประวัติไว้ที่บ้านดง เช่น บ้านไม้หลังเก่าที่ท่านเคยใช้หลับนอนใช้เป็นที่นั่งทำงาน และนั่งปรึกษากับพี่น้องชาวเวียดนามที่หลบหนีจากสงครามฝรั่งเศษในครั้งนั้น และมีตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ 2 ชั้น ซึ่งใช้รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งได้แบ่งตัวอาคารในการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน  

สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ บึงสีไฟ พิจิตร

กรมประมง ได้จัดสร้างสถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติในบริเวณบึงสีไฟขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป ให้ความรู้กระตุ้นให้ประชาชนมีความรักหวงแหนและตระหนักถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน ที่จะต้องร่วมรับผิดชอบอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำต่างๆซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป

เรื่องอื่น ๆ