หน้าแรก แท็ก ราชบุรี

แท็ก: ราชบุรี

โบราณสถานเมืองคูบัว

เมืองโบราณบ้านคูบัวตั้งอยู่ด้านหลังโรงเรียนวัดคูบัว เป็นโบราณสถานหมายเลข 18 ที่ขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี บ่งบอกว่าเมืองราชบุรีเคยเป็นเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในยุคทวารวดี สถาปัตยกรรมในเมืองโบราณคูบัวได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะจากช่างสมัยราชวงศ์คุปตะ ประเทศอินเดีย และมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยมามากกว่า 1,000 ปี ส่วนโบราณวัตถุสำคัญต่าง ๆ ที่ค้นพบโดยเฉพาะเศียรพระพุทธรูปสมัยโบราณ ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และบางส่วนเก็บรักษาไว้ที่วัดโขลงสุวรรณคีรี เมืองโบราณบ้านคูบัวมีลักษณะเป็นฐานเจดีย์ มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างยาวด้านละ 20.80 เมตร ความสูง 5.40 เมตร...

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชุมชนหลวงสิทธิ์

พิพิธภัณฑ์ชุมชนหลวงสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่เรือนไม้สัก 2 ชั้น ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอาณานิคม (Colonial Architecture) ซึ่งสร้างอยู่ราวปลายรัชกาลที่ 5 - ต้นรัชกาลที่ 6 ในอดีตเป็นสถานที่ทำงานของเทพการอุตสาหกรรม มีกเรียกันติดปากว่า "ออฟฟิศสังคหะวังตาล" โดยใช้เป็นสำนักงานใหญ่เป็นที่ติดต่องานและรวบรวมข้อมูลธุรกิจต่างๆ ในกิจการของคุณหลวง (เสวกโทหลวงสิทธิ์ เทพการ) เป็นสถานที่เก็บเอกสารระบบงานธุรกิจการค้าของหลวงสิทธิ์เทพการ เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร โรงน้ำแข็ง โรงเลื่อย...

ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดำ ดอนคลัง

ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดำดอนคลังแห่งนี้ มีประวัติการก่อตั้งที่ใกล้เคียงกับศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และในอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี อาจารย์โกศล แย้มกาญจนวัฒน์ เท้าความถึงเหตุการณ์สำคัญในช่วงปลายทศวรรษ 2530 ที่ชุมชนชาวลาวโซ่ง หรือไทยทรงดำ เริ่มฟื้นฟูประเพณี อิ๋นก่อน หรืองานรื่นเริงตามหมู่บ้านต่างๆ “พี่ลำไย กลีบฟัก เขาเป็นประธานศูนย์ฯ แล้วมีวงแคน แต่ได้เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งมักจะได้รับเชิญจากทางเพชรบุรี ให้ไปช่วยอยู่บ่อยๆ เอาวงแคนไปช่วย ไปร่วมงาน ที่นี้พี่ลำไยเองก็คิดว่า...

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ บ้านหัวเขาจีน

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ เป็นศูนย์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ให้คนทั่วไปที่สนใจวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทยทรงดำ สามารถมาศึกษาดูงานได้ นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์สัจจะและกลุ่มอาชีพเสริมสตรีทอผ้า ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาชุมชนก็ว่าได้ บ้านของชาวไทยทรงดำเป็นเรือนลาวทรงสูง ใต้ถุนโปร่งเป็นพื้นที่ใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งใช้เป็นที่ทอผ้าของกลุ่มสตรี ส่วนหลังคาจะเป็นทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วมี ‘ขอกุด’ เป็นสัญลักษณ์ (ขอกุด คือ ไม้แกะสลักเป็นกิ่งคล้ายเขาควายไขว้กัน) ชั้น 2 ของเรือนลาว จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องใช้จำนวนมากวางเรียงรายอยู่ขวามือของทางเข้า พื้นที่กลางเรือนใช้วาง ผ้าแต่ละลวดลาย...

พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง

เหล่าทหารช่างถือกำเนิดมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแต่ยังมิได้แยกออกเป็นเหล่าอิสระ จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 5 ทรงตั้ง “กองทหารอินยิเนีย” ขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2418 เพื่อให้ออกไปปฏิบัติงาน ตรวจกรุยทางและปักเสาโทรเลขจากพระนคร ถึง สมุทรปราการ จากนั้นเป็นต้นมาทหารช่างได้รับการพัฒนามาตามลำดับ จนในปี พ.ศ. 2495 ก็ได้ตั้งเป็นกรมการทหารช่างขึ้นตรงต่อกองทัพบก จะเห็นได้ว่าเหล่าทหารช่างได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลานานแล้ว  ในขณะเดียวกันก็ได้รวบรวมข้อมูล ทางด้านประวัติศาสตร์และวัตถุอันเกี่ยวกับกิจกรรมทหารช่างในด้านต่างๆ ไว้ในหน่วยมิใช่น้อย จึงเป็นสมควรที่หน่วยทหารช่างพึงรวบรวมและเรียบเรียงเรื่องราวขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ของหน่วยสืบต่อไป

หอศิลป์ร่วมสมัยเถ้า ฮง ไถ่ ดีคุ้น

Tao Hong Tai : d Kunst  หอศิลป์ร่วมสมัยแห่งแรกของจังหวัดราชบุรี จุดนัดพบของศิลปะร่วมสมัยแหล่งสร้างแรงบันดาลใจแก่คนรักศิลปะในจังหวัดราชบุรีด้วยหวังว่าราชบุรีจะเป็นเมืองแห่งศิลปะจึงกำเนิดหอศิลปแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและสนับสนุนศิลปะร่วมสมัยของชุมชนราชบุรีให้เติบโตต่อไป ภายในของหอศิลป์สถาปัตย์บ้านไทยทรงมะนิลา สมัยปลาย ร. 5  ได้รับการซ่อมแซมและ ตกแต่งใหม่ ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2548  ภายในแบ่งเป็นร้านกาแฟเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ตกแต่งด้วยงานเซรามิกดีไซน์เฉพาะตัวจากโรงงานเถ้า ฮง ไถ่  และเป็นแกลอรี่แสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินที่สลับเปลี่ยนมาจัดแสดงให้ชมกัน  หอศิลปที่นี่ไม่ติดแอร์แต่ไม่ร้อน อาจเพราะการออกแบบที่ให้อากาศสามารถผ่านทะลุอาคารได้(ตรงกลางอาคารเปิดโล่ง)...

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านลาวเวียง ราชบุรี

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านลาวเวียงตั้งอยู่ในเขตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม ห่างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณ 30กิโลเมตร เริ่มจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2539ลาวเวียงเป็นชื่อที่ได้มาจากชื่อกลุ่มคนที่มีเชื้อสายลาว ที่อพยพมาจากเวียงจันทร์ และมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณอำเภอโพธาราม รวมถึงในเขตตำบลบ้านเลือกแห่งนี้ด้วย ตามประวัติแล้วการอพยพของชาวลาวเวียงนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี และมีการอพยพต่อมาอีกหลายระลอกในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในยุคแรกๆ ชาวลาวเวียงเข้ามาตั้งถิ่นฐานแถบริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ก่อนแล้วจึงขยับร่นออกไปเรื่อยๆ ประเด็นการรื้อฟื้นอัตลักษณ์ของชาวลาวเวียงได้รับความสนใจอย่างมากจากกลุ่มชาวบ้าน ดังจะเห็นได้จากการจัดสร้างหอวัฒนธรรมลาวเวียงขึ้นบริเวณวัดโบสถ์อีกแห่งหนึ่ง และการจัดตั้งเป็นสมาคมลาวเวียง (Laovien Association) ที่ไม่ได้เพียงพยายามรื้อฟื้นประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มตน แต่ยังพยายามขยายเครือข่ายออกไปนอกประเทศ ทั้งที่เวียงจันทร์...

สหกรณ์การเกษตรไท-ยวน ราชบุรี จำกัด

สหกรณ์การเกษตรไท-ยวน ราชบุรี จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยการริเริ่มของ ดร.อุดม สมพร เป็นผู้รวบรวมชาวบ้านตำบลคูบัว ให้รวมกลุ่มผลิตผ้าซิ่นตีนจก ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านตำบลคูบัวจะผลิตผ้าซิ่นตีนจกแบบแยกกันผลิตแยกกันขาย มีการจำหน่ายผ้าทอมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้า โดยจะมีการรับของมาจากชาวบ้านในตำบลคูบัว ตำบลดอนแร่ และตำบลรางบัว ที่ต้องสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ก่อน จึงจะสามารถทอผ้ามาขายให้กับสหกรณ์ได้ ซึ่งสมาชิกยังจะได้รับส่วนลดจากการซื้อด้าย ไหม และฝ้าย...

เบญจมราชูทิศพิพิธภัณฑ์ ราชบุรี

เบญจมราชูทิศพิพิธภัณฑ์ จัดเป็นประเภทพิพิธภัณฑ์ภายในสถานศึกษา (School Museum) พัฒนามาจากมุมสื่อการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษา เป็นห้องพิพิธภัณฑ์เมื่อปลายปี พ.ศ.2522 จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกขึ้นภายในโรงเรียน การดำเนินการจัดการพิพิธภัณฑ์ อ้างอิงข้อมูล แนวคิด วิธีการ จากตำรา บุคคล และพิพิธภัณฑสถานหลายแห่ง สรุปเป็นรูปแบบของเบญจมราชูทิศพิพิธภัณฑ์ มีเป้าหมายเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ภายในโรงเรียนและเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งความภาคภูมิใจของคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ราชบุรี

วัดม่วงเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในชุมชนบ้างม่วงตั้งอยู่ริมแม่น้ำกลองฝั่งตะวันตกมีประวัติบอกไว้ในคัมภีร์ใบลานเขียนด้วยอักษรมอญว่าอยู่ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยามีอายุกว่า 300ปีมาแล้ว ด้วยความตระหนักในคุณค่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษและวัฒนธรรมของชาวบ้านม่วง เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือ พระครูวรธรรมพิทักษ์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า อาจารย์ลม(ลม คชเสนีย์) และชาวบ้านทั้งหลายจึงได้พยายามเก็บรบรวมสิ่งของที่สะท้อนถึงความเป็นมาและขนบประเพณีของชุมชน เช่น คัมภีร์และผ้าห่อใบลานจำนวนหลายพันชิ้น เครื่องมือเครื่องใช้ ศิลปวัตถุที่พบในเขตลุ่มน้ำแม่กลอง เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องใช้ในดารประกอบอาหารการกินที่สะท้อนวิถีชีวิตในอดีตที่ผูกพันกับประเพณีความเชื่อ และการทำมาหากินของชีวิตชาวนาจุดประกายให้เกิดความคิดทำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขึ้นมา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง เน้นความเรียบง่าย แต่มีความหมายต่อการศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน จัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตของชาวไทยรามัญ กลุ่มชนเผ่าของชาวไทยรามัญ วัฒนธรรมและประเพณี ของชาวเมืองอุบลราชธานีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี

จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2529 โดยกรมศิลปากรได้ขออนุมัติใช้อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังเดิม ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2465 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ราชบุรี

หนังใหญ่ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทย  ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูง เป็นการแสดงที่รวมศิลปะทรงคุณค่าหลายแขนง อาทิ หัตถศิลป์ นาฏศิลป์ คีตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และวรรณศิลป์ มาผสมผสานกันให้สอดคล้องประกอบกับบทพากย์  บทเจรจา  บทขับร้อง  ดนตรีปี่พาทย์ ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราวและให้อรรถรสแก่ผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์ เรื่องที่นิยมแสดงมากที่สุด คือ เรื่องรามเกียรติ์

เรื่องอื่น ๆ