หน้าแรก แท็ก เชียงราย

แท็ก: เชียงราย

โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา

โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา หรือ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลนางแล ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุดอยโอ่ง ก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบสานศาสตร์ล้านนา และเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านต่าง ๆ ภายในศูนย์มีกิจกรรมเผยแพร่วิชาแพทย์ทางเลือกแห่งล้านนาโบราณ โดยพระเมธาวินทร์ แสนธิ เป็นผู้ฝึกสอน วิชาแพทย์ทางเลือกแห่งล้านนาโบราณนั้นจะใช้พืชสมุนไพรในการรักษา ทั้งการตอกเส้น การย่ำขาง การนอนย่างสมุนไพร แช่เท้าสมุนไพร สปาสุ่มไก่ การเช็ดใบไม้ และการแหกเขาควายฟ้าผ่า ลักษณะภายในศูนย์จะมีซุ้มหลายซุ้ม จัดแสดงสมุนไพรสำหรับใช้ในการรักษาแบบล้านนาโบราณ และมีแคร่ไม้ไผ่สำหรับให้บริการนวดเพื่อการรักษาแบบล้านนาโบราณแก่ผู้ที่มาเยียมชม

พิพิธภัณฑ์จักรยาน หรือ The Hub ก่อตั้งขึ้นโดยคุณอลัน เบท เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ของผู้ที่ชื่นชอบจักรยาน เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น ภายในเปิดเป็นร้านกาแฟสดสำหรับให้นั่งพักนั่งคุยทักทายกัน ให้บริการตั้งแต่ 10 โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืน โดยมีการจัดแสดงแบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นล่างจัดแสดงจักรยานหลากหลายรูปแบบ ทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ รุ่นเก่า รุ่นใหม่ จักรยานทีมีความแปลก เช่น จักรยานล้อเดียว จักรยานพับ เป็นต้น และจักรยานที่ใช้ลงสนามต่าง ๆ...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จัดเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสาขาประจำแหล่งโบราณคดี การจัดแสดงมุ่งเน้นในทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งหลักแหล่งของชุมชน ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาชาวไทยภูเขา

พิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาชาวไทยภูเขา  เป็นแหล่งรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของแต่ละชาติพันธุ์  เพื่อเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์ตนเองให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะเกิดมาในอนาคต  ซี่งหาดูได้ยากในสังคมบนพื้นที่สูง รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับชาติพันธุ์เผ่าต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ให้กับผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศ ตลอดจนรวมถึงนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษา เป็นต้น

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชียงราย

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมชื่อ มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย ในพระราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวเขา เนื่องด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีความสนพระทัยที่จะพัฒนาพื้นที่ดอยตุง จังหวัดเชียงรายให้เป็นพื้นที่ ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด และเป็นโครงการทดลองรูปแบบการพัฒนาเบ็ดเสร็จ เพื่อจะขยายผลการช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ต่าง ๆ เนื่องจากทรงเจริญพระชนมพรรษามาก แล้วการที่จะแปรพระราชฐานไปยังพื้นที่ต่าง ๆ คงไม่สามารถทรงงานเช่นเดิมได้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2530...

พิพิธภัณฑ์เล่นได้ เชียงราย

พิพิธภัณฑ์เล่นได้ เกิดจากการทำงานร่วมกันของชุมชนและนักพัฒนาสังคม(กลุ่มคนเฒ่าคนแก่) ที่นำความรู้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ออกมาถ่ายทอดสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชน ผ่านภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็นเครื่องมือที่เรียกว่า “ของเล่นพื้นบ้าน” จนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา โดยมีคุณวีระพงษ์ กังวานนวกุล หรือ คุณเบิ้ม เป็นผู้ผลักดัน โดยได้รับความสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดในการสร้างอาคาร และชุมชนได้มอบที่สาธารณประโยชน์ เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัย ตามวัตถุประสงค์  

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน เชียงราย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จัดเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสาขาประจำแหล่งโบราณคดี การจัดแสดงมุ่งเน้นในทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งหลักแหล่งของชุมชน ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์การจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.อาคารจัดแสดงหลัก ชั้นล่างแบ่งออกเป็น 5 หัวเรื่อง ได้แก่ เรื่องภูมิสถานเมืองเชียงแสน เรื่องเชียงแสนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เรื่องลวดลายปูนปั้นจากวัดป่าสัก เรื่องพระพุทธรูปศิลปะล้านนาเมืองเชียงแสน เรื่องศิลาจารึกในจังหวัดเชียงราย ชั้นลอย แบ่งเป็น 2 หัวเรื่อง ได้แก่ เรื่องโบราณสถานที่สำคัญในเมืองเชียงแสน เรื่องโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณคดี...

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ เชียงราย

ศูนย์ศึกษาวิวัฒนาการยาเสพติด หอฝิ่น เกิดขึ้นจากพระราชปรารภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ อันประกอบด้วยดินแดนของประเทศลาว พม่าและไทย ที่ชาวโลกรู้จักเพียงแค่เป็นที่ปลูกฝิ่น ผลิต และค้าขายยาเสพติดแหล่งใหญ่ อันเป็นเหตุให้เสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศ จากการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ โครงการในพระราชดำริของพระองค์ ที่สามารถลดอุปทาน (supply) ของการผลิตและค้าฝิ่นที่ประสบความสำเร็จอย่างดี จึงทรงมีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนได้เรียนรู้เรื่องมหันตภัยอันเกิดจากฝิ่นและสารเสพติดเพื่อลดอุปสงค์ (demand) ของการใช้สารเสพติดทั้งปวงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ดำเนินการตามพระราชปรารภ โดยจัดสร้างหอฝิ่น ในพื้นที่บ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยค้นคว้า ราบรวมข้อมูลเรื่องรางเกี่ยวกับฝิ่น และสารเสพติดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537...

พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น เชียงราย

บ้านฝิ่นเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชน ก่อตั้งโดยคุณพัชรี ศรีมัธยกุล ซึ่งเริ่มต้นจากการเปิดร้านค้าขายของที่ระลึกและของเก่า ต่อมาคุณพัชรีเริ่มตระหนักว่า ของเก่าที่ขายอยู่ในร้านจะหมดไป จึงเริ่มความคิดที่จะทำพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ของเก่า โดยได้คุณรงค์ วงษ์สวรรค์ นักเขียนและศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ตั้งชื่อของพิพิธภัณฑ์ให้ คุณพัชรีทำการค้นคว้าข้อมูลจากสำนักงาน ปปส. มหาวิทยาลัยต่างๆ และหนังสือทุกเล่มที่มีการอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวกับฝิ่น โดยให้เพื่อนที่เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลแปลเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนเทคนิคการจัดแสดงเป็นความช่วยเหลือจากนักศึกษาอาชีวะ วัตถุสะสมส่วนใหญ่ได้มาจากการตระเวนเข้าไปค้นหาจนถึงจีนตอนใต้ รวมถึงการค้าของเก่าที่มีของหมุนเวียนเข้ามาตลอดเวลา มีการจัดทำบัญชีกำกับ ในขณะนี้มีของที่จัดแสดงประมาณ 300 ชิ้น ส่วนอีกประมาณ 1,680...

เรื่องอื่น ๆ