ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร

ที่อยู่

บ้านสะพานยาว หมู่ที่ 11 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก พิจิตร

วันและเวลาทำการ

เปิดตลอดปี
เปิดตลอดปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

056-632333

ค่าเข้าชม

http://www.chaipat.or.th/


ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร แต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงทุกปี เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรและปลูกข้าวได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุมัติให้รับที่ดินซึ่งนางจรัสศรี จินดาสงวน น้อมเกล้าฯ ถวาย โดยมีแนวพระราชดำริให้ใช้ที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงสาธิต และให้ทำการร่วมกับเกษตรกร 2 รายที่เช่าที่ดินอยู่เดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย
ต่อมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชทานพระราชานุมัติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าวร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเป็นจุดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร รวมถึงดำเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเพื่อทรงเยี่ยมชมพร้อมกับทรงเปิดป้าย “ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550

อ่านเพิ่มได้ที่นี่