โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่อยู่

บ้านปากคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา กระบี่ Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดตลอดปี
เปิดตลอดปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

ค่าเข้าชม


ป่าทุ่งทะเล เป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะกลาง ประกาศเมื่อปี พ.ศ. 2511 ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด  22,181 ไร่ เดิมเป็นทุ่งหญ้ากว้างสลับกับแนวป่า ราษฎรได้ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช กรมป่าไม้ในขณะนั้น ให้ใช้เลี้ยงสัตว์ได้ เนื้อที่ประมาณ 4,200 ไร่ โดยไม่ต้องขออนุญาต              
          ด้วยสภาพพื้นที่ป่าทุ่งทะเลที่มีลักษณะเป็นที่ราบ ติดทะเล และมีหาดทรายที่ทอดยาว สวยงาม จึงมีราษฎร นายทุนเข้ามาบุกรุกทำลายป่าทุ่งทะเล จนมีสภาพเสื่อมโทรม เพื่อเข้าทำประโยชน์ ครอบครองที่ดิน แต่ยังมีราษฎรกลุ่มหนึ่งที่มีความผูกพันและรักธรรมชาติ หวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น จึงร่วมกันต่อต้านการบุกรุกครอบครองที่ดินของนายทุน จนเกิดปัญหาการกระทบกระทั่ง เกิดการชุมนุม มีการร้องเรียน และมีคดีฟ้องร้องกันเรื่อยมา ต่อมากรมป่าไม้ ได้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะกลางให้ ส.ป.ก. ไปดำเนินการ และมีการรังวัดเนื้อที่บ้างแล้ว แต่ราษฎรกลุ่มอนุรักษ์ก็ยังแสดงเจตนาคัดค้านอย่างต่อเนื่อง จังหวัดกระบี่ จึงพิจารณาทูลเกล้าฯ ถวายที่ดินป่าทุ่งทะเลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงใช้เป็นศูนย์ศิลปาชีพ และเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่